დისტილატების წარმოება

გამოყენების სფერო

დისტილაცია არის სითხიდან სხვადასხვა შემადგენლობების სეპარაცია, არჩევითი აროთქლებისა და კონდესნსაციის გზით.