განატაცი ნაცარის გადამუშავება

გამოყენების სფერო

განატაცი ნაცარი არის, ქვანახშირის საწვავის ელექტროსადგურებში წარმოქმნილი, ნარჩენი პროდუქტი. ემისიის შესამცირებლად, სპეციალური ტექნოლოგიით ხდება მისი გამონაბოლქვიდან გამოყოფა, დაჭერა, შეგროვება და გადამუშავება.