ჰაერის სეპარაცია

გამოყენების სფერო

ჰაერის სეპარაციის დანადგარი ახდენს ატმოსფერული ჰაერის დაყოფას, პირველად ნაწილებად, როგორც წესი აზოტად და ჟანგბადად. ხანდახან ასევე ხდება არგონისა და სხვა იშვიათი ინერტული აირების გამოყოფა.