Popolčekové hospodárstvo

Oblasti aplikácie

Popolček je vedľajším a nežiaducim produktom tepelných zdrojov, ktoré ako palivo využívajú uhlie. Systém zahrňuje separáciu popolčeku zo spalín a jeho následné skladovanie a spracovanie.