Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Čl. I. Základné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky a záručné podmienky /ďalej len v skratke „VOP“/ upravujú právne vzťahy vznikajúce pri dodávkach tovaru a služieb medzi predávajúcim, ktorým sa rozumie obchodná spoločnosť DLOUHY TECHNOLOGY, s.r.o., so sídlom Stárkova 7, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 871, registrácia: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11729/L, ako dodávateľ (ďalej v texte len „predávajúci“) a kupujúcimi - tretími osobami ako odberateľmi (ďalej v texte len „kupujúci“).

Tieto VOP sa vzťahujú aj na zostavovanie cenových ponúk. 

V prípade odchýlnej úpravy vo VOP a písomnou zmluvou platí to, čo bolo dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim (spolu aj ako „zmluvné strany“) v písomnej zmluve vrátane jej dodatkov. 

Vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vzniknú pri dodávkach tovaru a služieb, sa vzťahujú ustanovenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“).  

Čl. II. Cenové ponuky, uzatvorenie zmluvy, platobné podmienky

1.Cenovú ponuku predávajúci vypracuje na základe požiadavky kupujúceho. 

2. Objednávateľ – kupujúci – predloží objednávku predávajúcemu v písomnej forme, a to osobne alebo prostredníctvom osoby, ktorú na tento úkon písomne splnomocnil. Objednávku je možné predložiť predávajúcemu elektronicky e-mailovou poštou. Svojím podpisom na objednávke a doručením objednávky predávajúcemu objednávateľ – kupujúci - objednávku a údaje v nej potvrdzuje a súčasne deklaruje svoj súhlas s týmito VOP. Doručenie objednávky predávajúcemu alebo vypracovanie cenovej ponuky na jej základe nezaväzuje predávajúceho k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo dodaniu tovaru za podmienok uvedených v objednávke alebo v cenovej ponuke. 

Okamihom doručenia písomného potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu (osobne, telefonicky alebo elektronicky – e-mailom) dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy za podmienok podľa týchto VOP. 

Osoba podpisujúca objednávku kupujúceho sa považuje za osobu oprávnenú za kupujúceho podpísať objednávku podľa týchto VOP. Ak táto osoba koná za kupujúceho bez oprávnenia alebo toto oprávnenie prekročí, je zaviazaná rovnako, ako by bol ten, za koho alebo v mene koho koná. Ústne alebo telefonické dohovory, vysvetlenia a informácie podané zamestnancami alebo spolupracovníkmi predávajúceho sú pre predávajúceho záväzné len ak sú písomne potvrdené osobami oprávnenými konať v mene predávajúceho.

3. Údaje o určitých komisionálnych alebo fabrických číslach v ponukách, potvrdeniach alebo v inom písomnom styku majú význam len pre internú potrebu predávajúceho. 

4. Pre tovar, ktorý je predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv, platia kúpne ceny uvedené v cenovej ponuke predávajúceho. 

5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, v lehote splatnosti. Nárok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny vzniká okamihom dodania tovaru kupujúcemu, kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim, v lehote splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry predávajúcim (Dohoda o lehote splatnosti). 

6. V případě, že kupujúci objednáva u predávjaúci neštandardný tovar (predmet plnenia),  môže byť objednávka kupujúceho prijatá a potvrdená až po zložení zálohy kupujúcim vo výške určenej predávajúcim, o čom bude kupujúci informovaný predávajúcim. 

 

7. Kúpnu cenu za tovar kupujúci zaplatí predávajúcemu: bezhotovostne, t.j. prostredníctvom banky v prospech jeho účtu, ktorý oznámi predávajúci kupujúcemu v príslušnej faktúre. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na bankový účet predávajúceho. 

8. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zálohu na kúpnu cenu a na náklady súvisiace s dodaním tovaru vo výške minimálne 30% z kúpnej ceny s DPH, v prípade jej nezaplatenia v určenej lehote je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak k jej úhrade nedôjde ani v náhradnej lehote 5 dní od dňa doručenia výzvy predávajúceho na jej zaplatenie.  

9. Náklady na dopravu, balenie, poistenie a ostané náklady znáša kupujúci, pokiaľ nebolo inak vopred písomne dohodnuté. Predávajúci si pre prípad, že vopred dohodnuté ceny obsahujú niektoré náklady  (napr. colné náklady, náklady na prepravu, a pod.) a dôjde k zvýšeniu niektorých z nich, vyhradzuje právo na zvýšenie predmetných cien priamo úmerne k zvýšeniu cien týchto nákladov.  

10. Výhrada vlastníckeho práva: Potvrdením objednávky predávajúcim a jej doručenie kupujúcemu dochádza súčasne medzi predávajúcim a kupujúcim k uzavretiu dohody podľa § 445 Obchodného zákonníka o výhrade vlastníckeho práva k predmetu kúpnej zmluvy, obsahom ktorej je dohoda predávajúce a kupujúceho, že vlastnícke právo k predmetu kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny, a to aj v prípade, ak bude tovar začlenený do systému kupujúceho. Do doby prechodu vlastníckeho práva k dodanému tovaru na kupujúceho je akékoľvek poskytnutie dodaného tovaru do zálohy alebo zriadenie zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva či iného záväzkového vzťahu k dodanému tovaru v prospech inej tretej strany bez súhlasu predávajúceho vylúčené a za scudzenie dodaného tovaru plne zodpovedá kupujúci. Nárok predávajúceho na náhradu škody nie je dotknutý. 

11. Zádržné právo: Ak je predávajúci povinný vydať predmet kúpnej zmluvy kupujúcemu, je oprávnený ho zadržať, aby si zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči kupujúcemu. Pri uplatnení zádržného práva sa uplatní právna úprava platná v čase zadržania predmetu zmluvy. 

12. Zmluvná pokuta. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z kúpnej ceny dodaného tovaru vrátane DPH, maximálne do výšky 20% z kúpnej ceny vrátane DPH. Nárok predávajúceho na náhradu škody ostáva nedotknutý.  

13. Úroky z omeškania. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny môže predávajúci požadovať úhradu zmluvného úroku z omeškania vo výške 0,1 % denne z kúpnej ceny s DPH, maximálne do výšky 20 % z kúpnej ceny s DPH. 

Čl. III. Dodanie tovaru

1. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu predmet zmluvy titulom  kúpnej zmluvy odovzdaním tovaru kupujúcemu, resp. osobe splnomocnenej kupujúcim na základe predloženej plnej moci alebo písomného poverenia štatutárneho orgánu pri vlastnom odvoze, alebo odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste sídla alebo podnikania kupujúceho, alebo jeho odovzdaním na inom mieste a kupujúcim určenej osobe, špecifikované v objednávke. 

2. Ak požaduje kupujúci prepravu objednaného tovaru, predávajúci podľa charakteru predmetu tovaru a údajov na objednávke a v potvrdení objednávky zvolí adekvátny spôsob prepravy, na náklady kupujúceho. Predávajúci avizuje v prípade potreby dodávky tovaru alebo služieb v deň expedície faxom, telefonicky, e-mailom. 

3. Ak predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim. Ak predávajúci dodá tovar pred určenou dobou, je kupujúci povinný tovar prevziať. 

4. Kupujúci má povinnosť prevziať tovar ihneď po oznámení predávajúcim, že tovar je pripravený k odovzdaniu. Kupujúci má povinnosť prevziať i čiastočné plnenie. Kupujúci je povinný prevziať tovar od predávajúceho a prevzatie vyznačiť v dodacom liste. Ak sa vyskytnú vady na tovare, ktoré sú zrejmé pri prevzatí tovaru, kupujúci má povinnosť v dodacom liste vady tovaru presne označiť a popísať. Dodací list súčasne slúži ako reklamačný záznam pre uplatnenie vád u predávajúceho. Kupujúci má povinnosť reklamovať vady bezodkladne po tom, čo ich zistil alebo mohol zistiť. 

5. V prípade, že kupujúci v dojednanom čase tovar neprevezme alebo prevzatie tovaru inak zmarí, má predávajúci právo tovar uskladniť u tretej osoby, a to na náklady kupujúceho.  Doba uskladnenia tovaru u tretej osoby je maximálne 30 dní. Ak si tovar kupujúci neprevezme ani v tejto náhradnej dobe, je predávajúci oprávnený na náklady kupujúceho tovar prevziať a zlikvidovať. Nárok na náhradu škody zo strany predávajúceho tým nie je dotknutý.                                                                                                     

6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar, ale predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Skutočnosť, že predávajúci nakladá s dokladmi vzťahujúcimi sa na prepravovaný tovar, nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na tovare.

Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

7. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť dodaného tovaru k určitému účelu použitia a za možnosť použitia v systéme odberateľa.

Čl. IV. Zodpovednosť za vady - záruka za kvalitu

1. Všeobecná záručná doba trvá 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak alebo ak výrobca tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, neurčuje kratšiu záručnú dobu, v takom prípade je záručná doba v dĺžke určenej výrobcom. Záručná doba začína plynúť  dňom dodania tovaru kupujúcemu. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia. Záruka sa nevzťahuje na diely a súčasti tovaru podliehajúce opotrebeniu (napr. tesnenie, membrány a pod.); kupujúci je povinný dodržiavať skladovacie, montážne a prevádzkové podmienky stanovené výrobcom alebo predávajúcim, pokiaľ kupujúci tieto podmienky nedodrží, je predávajúci oprávnený nároky kupujúceho titulom vád tovaru zamietnuť. Pokiaľ je dodaný tovar s nižšou akosťou, na tento tovar sa záruka nevzťahuje. 

2. V záručnej dobe ma kupujúci právo uplatniť nárok z vád tovaru v zmysle platných právnych predpisov. Reklamáciu tovaru uplatní kupujúci u predávajúceho písomne, ihneď po zistení vady tovaru.  

3. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Záruka nie je poskytovaná v prípadoch, kedy škodu spôsobí sám kupujúci alebo iná tretia osoba neodbornou manipuláciou a údržbou s dodaným tovarom. 

4. Výška náhrady škody vzniknutej v dôsledku vád tovaru v záručnej dobe je limitovaná maximálnou čiastkou zodpovedajúcou 20% z ceny diela bez DPH. 

Čl. V. Osobné údaje a ich ochrana

1. V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, berie na vedomie, že predávajúci bude v súvislosti s uzatvorenou zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude kupujúci na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“ a predávajúci ako „prevádzkovateľ“. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v rozsahu podľa tohto článku spracúvať i osobné údaje o kontaktných zamestnancoch alebo iných kontaktných osobách kupujúceho pri plnení zmluvy, ktorými sa rozumejú najmä štatutárni zástupcovia kupujúceho alebo iní zástupcovia kupujúceho (aj v prípade ak je kupujúcim právnická osoba), ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté (na účely tohto článku tiež označené ako „dotknutá osoba“), pričom sa kupujúci v tomto prípade zaväzuje zabezpečiť poskytnutie všetkých informácií a poučení v zmysle tohto článku týmto osobám, za čo preberá plnú zodpovednosť. Dotknutá osoba uzavretím zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.

3. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy, ak je to podnikateľ resp. právnická osoba tak naviac názov firmy (obchodné meno), IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy (ulica, číslo, mesto, PSČ) (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania tzv. kontaktných zamestnancov alebo iných kontaktných osôb kupujúceho v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy, ak je to podnikateľ resp. právnická osoba tak naviac názov firmy (obchodné meno), IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy (ulica, číslo, mesto, PSČ) (taktiež ako „osobné údaje“) aj na účely marketingu (zasielanie ponúk, marketingových správ, informácií o zľavách a pod.), to však len na základe osobitného a dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti. Na účely vykonávania marketingovej činnosti prevádzkovateľa je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje dotknutej osoby poskytnúť tretím osobám, ktoré sa na marketingovej činnosti prevádzkovateľa podieľajú, t.j. ktoré túto činnosť pre prevádzkovateľa zabezpečujú alebo priamo vykonávajú, to však výlučne na účely marketingovej činnosti prevádzkovateľa.

5. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní

6. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 tohto článku je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy.

7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.

8. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení zmluvy, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo zmluvy, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa).

9. Prevádzkovateľ bude v prípade zasielania tovaru využívať služby prepravných spoločností, pričom im osobné údaje dotknutej osoby (meno, adresa, telefónny kontakt) poskytuje vždy jednorazovo za účelom vybavenia konkrétnej objednávky. Využívané prepravné spoločnosti:

- Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,

- Slovak Parcel Service S.R.O., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31329217, IČ DPH SK2020351993,

- Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428, IČ DPH: SK2020452687.

10. Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.

11. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.

12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.

13. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

14. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

15. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 22. tohto článku,

 - osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

16. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

- na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

17. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

18. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

- napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 22. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

19. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

20. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

21. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

22. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.

23. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

24. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 23 bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

25. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

26. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

27. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.

28. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

29. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

30. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

31. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na ustanovenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa. 

32. Kupujúci uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a kupujúci voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci nie je oprávnený započítať si voči predávajúcemu akúkoľvek vzájomnú inak na započítanie spôsobilú pohľadávku, pokiaľ s predávajúcim písomne nedohodnú inak.   

2. Akékoľvek dojednania odlišné od týchto VOP sú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak sú písomne potvrdené osobami oprávnenými konať v mene predávajúceho. 

3. Vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, a to aj v prípade: 

a) ak má kupujúci sídlo/miesto podnikania mimo Slovenskej republiky, avšak v rámci Európskej únie, a súčasne sa predávajúci a kupujúci dohodli v súlade s ustanovením oddielu 7 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v platnom znení (Brusel I) na právomoci slovenského súdu na riešenie sporov z tejto zmluvy, 

b) ak má kupujúci sídlo/miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky a mimo Európskej únie, a súčasne sa predávajúci a kupujúci dohodli v súlade s ust. § 37e zákona č, 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení na právomoci slovenského súdu na riešenie sporov z tejto zmluvy .

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.8.2021 a nahrádzajú v plnom rozsahu akékoľvek predchádzajúce všeobecné podmienky vydané predávajúcim. Tieto VOP sú uverejnené na webovej stránke predávajúceho od dňa ich vyhlásenia predávajúcim a týmto dňom nadobúdajú účinnosť.