Všeobecné obchodní podmínky společnosti

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy vznikající při dodávkách zboží a služeb ze strany společnosti DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Jinonická 759/24, 150 00 Praha 5, IČO: 284 98 712 (dále jen „dodavatel“) třetím osobám (dále jen „odběratel“). Odchylná písemná ujednání dodavatele a odběratele mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.2. Právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem vznikající při dodávkách zboží a služeb se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výjimku tvoří případy, kdy tak stanoví zákon kogentním ustanovením. 

1.3. V případě, že by ustanovení těchto VOP bylo v rozporu s právními předpisy upravujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto VOP pro právní vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem nepoužije.

1.4. K řešení případných sporů mezi dodavatele a odběratelem je místně příslušný soud dle sídla dodavatele.

1.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2021 a nahrazují v plném rozsahu jakékoliv jiné předchozí všeobecné podmínky vydané dodavatelem. Tyto VOP jsou ode dne jejich vyhlášení uveřejněny na Internetu.

1.6. Vystupuje-li odběratel jako fyzická osoba, bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění je uveřejněno na: https://dlouhytechnology.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

 2. Uzavření a ukončení smlouvy

2.1. Jednotlivé smlouvy se uzavírají na základě písemných, elektronicky zaslaných návrhů na uzavření smlouvy (objednávek) odběratele, ve výjimečných případech též na základě ústní anebo telefonické objednávky. Pro určení ceny předmětu plnění dodavatele platí ceny uvedené v platné písemné nabídce dodavatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky.

2.2. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika předmětu plnění, dodací a platební podmínky) v potvrzení objednávky vystavené dodavatelem souhlasí s textem objednávky odběratele, potvrzuje dodavatel předáním, resp. odesláním potvrzení objednávky svoji vůli přijmout objednávku odběratele jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky apod.) opravňují dodavatele přiměřeně prodloužit dobu dodání předmětu smlouvy, o této skutečnosti bude dodavatel bez zbytečného odkladu informovat odběratele.

2.3. Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, je-li dodavatel z důvodů na své straně v prodlení s dodáním předmětu smlouvy o více než 3 kalendářní měsíce ode dne, kdy měl dodavatel dle údajů obsažených v objednávce předmět smlouvy odběrateli dodat; odstoupí-li odběratel od smlouvy, nemá právo na náhradu škody vzniklé tím, že nevyužil včas možnosti uzavřít jinou smlouvu plnící účel, který měla plnit smlouva, od které odběratel odstoupil. Je-li předmětem smlouvy více od sebe oddělitelných zboží/služeb, je odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu k tomu zboží/službě, jíž se prodlení týká. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li odběratel v prodlení se zaplacením ceny o více než 30 kalendářních dní po lhůtě splatnosti, dodavatel má v tomto případě právo na náhradu vzniklé škody a vynaložených nákladů. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno výlučně v písemné formě (za kterou se považuje i elektronicky podepsaný dokument nebo doručení do datové schránky) a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

 3. Dodací podmínky

3.1. Za okamžik splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli nebo provedení služby dodavatelem.

3.2. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je sídlo dodavatele, nese odběratel. Požaduje-li odběratel dopravu předmětu plnění, dodavatel podle charakteru předmětu plnění a údajů na objednávce a potvrzení objednávky zvolí adekvátní způsob dopravy (poštovní přepravu, přepravní službu anebo vlastní dopravu dodavatele). Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů odběratele, přechází na odběratele riziko ztráty, poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění odběrateli.

3.3. Pro případ porušení povinností dodavatele k včasnému a řádnému dodání předmětu plnění odběrateli může odběratel požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z ceny předmětu smlouvy včetně DPH, nejvýše však 20 % z ceny předmětu smlouvy včetně DPH.

4. Instalace předmětu plnění

4.1. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, resp. vyžaduje-li předmět plnění instalaci u odběratele, je tato provedena za úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání předmětu plnění anebo v termínu dohodnutém s pověřenou osobou dodavatele. Odběratel se zavazuje do okamžiku instalace předmětu plnění zajistit jeho řádné uložení způsobem odpovídajícím jeho charakteru a hodnotě.

4.2. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, je povinen v takovém případě zajistit přístup dodavatelem pověřených osob do objektu, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit nezbytné podmínky pro instalaci. Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou dodavatele.

5. Funkčnost předmětu plnění

5.1. Dodavatel neodpovídá za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití a za možnost použití ve stávajícím systému odběratele, není-li toto písemně uvedeno v nabídce, potvrzení objednávky anebo v jiném písemném ujednání. Ve sporu o rozsah pojmu obvyklé užití platí výklad podaný statutárním orgánem dodavatele.

6. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

6.1. Odběratel je povinen zaplatit sjednanou cenu nejpozději do 30 dní od převzetí zboží/díla

6.2. V případě, že odběratel objednává nestandardní předmět plnění, může být objednávka odběratele přijata a potvrzena až po složení zálohy odběratelem ve výši minimálně 30 % z ceny nestandardního předmětu plnění; o tom musí dodavatel odběratele informovat.

6.3. Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet dodavatele uvedený na faktuře.

6.4. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem odběratele, resp. systému, který odběratel využívá. Do doby přechodu vlastnického práva k předmětu plnění na odběratele, je jakékoli poskytnutí předmětu plnění do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění odběratelem ve prospěch jiné třetí strany bez souhlasu dodavatele vyloučeno, rovněž za jakékoliv zcizení předmětu plnění odpovídá odběratel.

6.5. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny může dodavatel požadovat úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1 % denně z ceny včetně DPH, nejvýše však 20 % z ceny včetně DPH.

7. Záruka, vrácení zboží

7.1. Dodavatel poskytuje odběrateli na zboží/dílo záruku v rozsahu 24 měsíců ode dne předání zboží/díla odběratelem, smluvní strany výslovně sjednávají, že záruka se nevztahuje na díly a součásti zboží/díla podléhající opotřebení (např. ucpávky, těsnění, membrány); nárok na záruku vzniká po úplném zaplacení ceny odběratelem. Odběratel má za povinnost dodržovat skladovací, montážní a provozní podmínky udané výrobcem a/nebo dodavatelem, poruší-li odběratel tuto povinnost, je dodavatel oprávněn uplatnění nároků ze záruky odmítnout. Je-li na žádost odběratele dodáváno zboží nižší kvality, na toto zboží se záruka nevztahuje.

7.2. Záruka je poskytována v případech dodržení provozních podmínek udaných výrobcem a/nebo dodavatelem. Záruka není uznávána v případech, kdy škodu způsobil sám odběratel nebo jiná třetí osoba neodborně manipulující s dodaným zbožím/dílem. Jedná se zejména o úmysl, hrubou nedbalost nebo dodatečné změny provozních podmínek. 

7.3. Výše náhrady škody vzniklé v důsledku vad zboží/díla v záruční době je limitována částkou odpovídající 20 % z ceny včetně DPH.

8. Odpovědnost

8.1. Dodavatel je povinen nahradit odběrateli škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro dodavatele z tohoto závazkového vztahu. 

8.2. Dodavatel zejména není povinen nahradit odběrateli za škodu, která mu vznikne v důsledku:

- údržby předmětu plnění jinou osobou než dodavatelem, či jí pověřeným subjektem;

- nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění;

- užití předmětu plnění v jiném než doporučeném prostředí.

8.3. Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností dodavatele, představuje částku maximálně do výše ceny předmětu plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše.